Ważna informacja: W związku z obecną sytuacją, podjęliśmy decyzję o przeniesieniu terminu naszego konkursu. Warto jednak zaglądać na pafnukową stronę oraz odwiedzać nasze media społecznościowe!

Regulamin konkursu na ilustracje w ramach projektu pt. „Pafnuki uczą jak oszczędzać energię” oraz zasady dystrybucji bezpłatnych książek.

I. INFORMACJE OGÓLNE
Program aktywnej edukacji ekologicznej dla dzieci klas I uczących się w szkołach na terenie województwa śląskiego.

1. Organizatorem projektu jest Agencja Kwadrat Multimedia s.c. Katarzyna Kukla-Puzoń, Paweł Puzoń, ul. Kazimierza Brodzińskiego 39, 43-300 Bielsko-Biała (NIP: PL 547-18-43-723), zwana dalej Organizatorem.
2. Uczestnikami projektu są Szkoły Podstawowe z terenu Śląska, a jego adresatami są dzieci z klas I oraz nauczyciele nauczania początkowego.
3. Adres kontaktowy – email: konkurs@pafnuki.pl
Strona internetowa zawierająca informacje dotyczące projektu: www.pafnuki.pl
Celem projektu jest kształtowanie, wśród dzieci w wieku wczesnoszkolnym (I klasa) uczących się w szkołach podstawowych zlokalizowanych na terenie województwa śląskiego, aktywnych, proekologicznych postaw związanych m.in. z prawidłowym wykorzystywaniem energii elektrycznej.

Organizator dostarczy do szkół wyłonionych w procesie rekrutacji 2000 egzemplarzy książek w formacie kwadratu (21x21cm), w miękkiej oprawie zawierających bogato ilustrowane opowiadanie o ekologicznych misjach Pafnuków i przeznaczonych dla uczniów klas I. Nauczyciele nauczania początkowego otrzymają dodatkowo instrukcje zajęć dydaktycznych. Będą one zawierały informacje zgodne z Podstawą Programową Kształcenia Ogólnego dla Szkoły Podstawowej (w tym edukacji wczesnoszkolnej)(patrz p. V), które pomogą nauczycielom przeprowadzić w swoich klasach działania warsztatowe i konkursowe związane z projektem, takie jak m.in. analiza działań bohaterów opowiadania, ich ocena oraz praca nad wymyśleniem i ilustrowaniem nowej misji Pafnuków. Dodatkowe wsparcie stanowić będą materiały umieszczone na stronie internetowej projektu.

Fundatorem książek jest KONTAKT – SIMON Spółka Akcyjna z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach ( kod pocztowy: 43 – 500 ) przy ul. Bestwińskiej 21, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000076837, o numerze NIP PL 652-000-53-66 i numerze REGON 272195300 (dalej zwana też Fundatorem).
Każde dziecko, z klasy biorącej udział w projekcie, otrzyma dostarczony wcześniej przez Organizatora, egzemplarz książki.

II. REKRUTACJA SZKÓŁ DO PROJEKTU
1. Każda szkoła, która zgłosi chęć udziału, zadeklaruje udział w konkursie (czyli zobowiąże się do dostarczenia min. 10 prac konkursowych) oraz zostanie zakwalifikowana, otrzyma bezpłatne egzemplarze książki dla swoich uczniów.
Szkoła może zgłosić dowolną liczbę klas I, pod warunkiem, że łączna liczba uczniów zgłoszonych do projektu nie przekracza 100 uczniów. W przypadku, gdy danej placówce, w klasach I jest łącznie więcej niż 100 uczniów, szkoła ogranicza udział w projekcie do mniejszej ilości klas.

2. Rekrutacja jest prowadzona w trybie ciągłym, do dnia wskazanego w niniejszym regulaminie. W związku z zaistniałą sytuacją, termin ten zostanie wskazany w zaktualizowanej wersji regulaminu.
W przypadku, kiedy liczba zgłoszonych do projektu uczniów przekroczy 2000, rekrutacja zostanie zawieszona, o czym Organizator poinformuje na stronie www.pafnuki.pl. Decyduje kolejność zgłoszeń.

3. Udział w projekcie jest bezpłatny. Każda szkoła, która chce wziąć udział w projekcie, wypełnia formularz rekrutacyjny (FORMULARZ), w którym zobowiązuje się do udziału w konkursie zgodnie z regulaminem oraz pisemnego potwierdzenia przez Dyrektora szkoły otrzymania wymienionej w formularzu liczby egzemplarzy książki. Potwierdzenie należy wysłać wraz z pracami konkursowymi na adres Organizatora wskazany poniżej.

4. W ciągu 5  dni roboczych po otrzymaniu formularza rekrutacyjnego, Organizator skontaktuje się (drogą mailową) w celu potwierdzenia udziału szkoły w Projekcie.

5. W przypadku rezygnacji szkoły, zakwalifikowana zostanie inna szkoła z listy rezerwowej.

6. Bezpłatne książki oraz instrukcje dla nauczycieli trafią do wyłonionych w rekrutacji szkół w terminie określonym przez Organizatora.

III. ZGŁOSZENIE DO KONKURSU
1. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu prac plastycznych, o charakterze ilustracji przedstawiających nową misję Pafnuków (bohaterów bezpłatnie dostarczonego opowiadania). Prace mogą mieć dowolny charakter, natomiast powinny w swojej treści nawiązywać do celów projektu oraz charakteru jego bohaterów zgodnie z tytułem „Pafnuki uczą jak oszczędzać energię”.

2. Każda szkoła, która otrzymała książki dla swoich uczniów powinna w ramach konkursu przesłać min. 10 ilustracji.

3. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami wykonanymi samodzielnie przez dziecko pod kierunkiem nauczyciela. Ilustracje powinny być autorstwa różnych osób i z różnych klas biorących udział w projekcie.

4. Każda z prac (pojedyncza ilustracja) powinna być stworzona w sposób kreatywny, ciekawy, najlepiej z wykorzystaniem wielu materiałów plastycznych z wyłączeniem technik przestrzennych oraz mieć wymiary A4 w poziomie (29,7 cm (szerokość) na 21 cm (wysokość)).

5. Każdą nadesłaną pracę należy oznaczyć na odwrocie wyłącznie inicjałami autora zgodnie z wzorem
szp[tu numer szkoły]_[nazwa miejscowości]_[oznaczenie klasy]_[inicjały dziecka]
np. szp18_Zabrze_Ib_MS
Jeśli inicjały dziecka powtarzają się w ramach danej klasy, należy użyć dodatkowego oznaczenia z wyłączeniem imienia lub nazwiska dziecka. Oznaczenie pracy powinno umożliwiać identyfikację jej autora przez Wychowawcę.

6. Oceny prac dokona komisja powołana przez Organizatora Konkursu w składzie przedstawionym poniżej w punkcie „ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU”.
7. Wszystkie prace konkursowe przygotowane w ramach Szkoły, wraz z kartą zgłoszenia dostarczoną wraz z bezpłatnymi egzemplarzami książek, należy przesłać (zbiorczo) kurierem lub pocztą na adres:

Kwadrat Multimedia
ul. Zygmunta Krasińskiego 30
43-300 Bielsko-Biała
z dopiskiem: KONKURS NA EKOILUSTRACJE.
Termin nadsyłania prac zostanie przedstawiony w momencie ustabilizowania się obecnej sytuacji.

8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wybranych lub wszystkich nadesłanych prac w publikacjach związanych z konkursem oraz w celach promocyjno-reklamowych. W takim samym zakresie i celu prace mogą być wykorzystywane przez Fundatora.

9. Wysyłając zgłoszenie, uczestnik projektu czyli Szkoła potwierdza, że posiada pełnię praw autorskich do ilustracji lub odpowiednie zgody bądź licencje, udzielone albo przekazane przez osoby uprawnione (rodziców, opiekunów pranych) i nieodpłatnie zezwala Organizatorowi lub Fundatorowi na korzystanie z prac w zakresie określonym niniejszym Regulaminem, w szczególności w celach wskazanych w pkt. 8 powyżej. Licencja nie jest ograniczona terytorialnie i udzielana jest na czas nieokreślony.

IV. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
1. Wyboru nagrodzonych prac dokona Jury w składzie:
– Katarzyna Kukla-Puzoń – ilustratorka, grafik, współwłaścicielka agencji reklamowej
– Dzieci w wieku 7-10 lat
– Agnieszka Boroń-Przybyło oraz Katarzyna Filipek-Herniczek – bajkopisarze.pl
– Przedstawiciel bądź przedstawiciele firmy Kontakt-Simon S.A.
– Dorota Koperska – artysta fotografik

Jury konkursu powołane przez Organizatora (skład Jury przedstawiony został w rozdziale IV, pkt. 1), dokona oceny wszystkich nadesłanych prac, według dwóch podstawowych kryteriów:
– kreatywność oraz oryginalność wykonanej pracy – 50% wagi oceny,
– związek pracy z tematyką konkursu – 50% wagi oceny,
na podstawie których dokona wyboru sześciu najlepszych prac (w ramach Szkoły mogą zostać wybrane maksymalnie dwie prace).

2. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej www.pafnuki.pl.

3. Od decyzji Jury nie przysługuje odwołanie.

4. Nagrodą jest 6 przedstawień teatralnych, które odbędą się w nagrodzonych Szkołach. W każdym przedstawieniu mogą wziąć udział maksymalnie cztery klasy pierwsze. Przedstawienie powinno się odbyć na Sali gimnastycznej lub w innej części Szkoły umożliwiającej przeprowadzenie go w sposób bezpieczny i czytelny dla jego uczestników. Podczas spektaklu może być obecny fotograf lub filmowiec dokumentujący wydarzenie (zarówno ze strony Organizatora jak i Szkoły).

5. Wybrane prace zostaną zeskanowane lub sfotografowane i umieszczone w na stronie internetowej www.pafnuki.pl. Dla wszystkich uczestników konkursu organizatorzy przewidują dyplomy i certyfikaty udziału w projekcie.

6. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania lub zmiany zasad konkursu w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.

7. Reklamacje dotyczące spraw związanych z konkursem należy składać pisemnie wraz z uzasadnieniem w siedzibie Organizatora (adres do korespondencji: Kwadrat Multimedia, ul. Zygmunta Krasińskiego 30, 43-300 Bielsko-Biała) w terminie do 14 dni od momentu zakończenia akcji. Reklamacje przesłane po upływie powyższego 14-dniowego terminu nie będą rozpatrywane. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie do 14 dni od ich otrzymania. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji będzie ostateczna.

 

Wydrukuj regulamin
Pobierz regulamin (PDF)